+421 56 679 86 20

agrotim@agrotim.sk

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

GDPR

Zásady spracúvania osobných údajov v spoločnosti AGROTIM spol. s.r.o.

Spoločnosť AGROTIM spol. s r.o. (ďalej len „AGROTIM“) spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Totožnosť prevádzkovateľa a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je AGROTIM spol. s r.o., so sídlom Komárovská 138, Zemplínska Nová Ves – Zemplínsky Klečenov 076 16, IČO: 36 213 683. Našu spoločnosť môžete kontaktovať nasledovne: e-mail adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na tel.č.: +421 56/679 86 20

2. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:

Vaše osobné údaje sú spracúvané na základe:

 • osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré prevádzkovateľ určil v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov,
 • na základe plnenia zmluvy, ak zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
 • na základe súhlasu dotknutej osoby,
 • na základe oprávneného záujmu:
 • evidencia oprávnených osôb zo zmluvných vzťahov – Oprávneným záujmom je na odbornej úrovni vykonávať podnikateľskú činnosť. Pre odbornejšiu a kvalitnejšiu obchodnú činnosť je potrebné evidovať oprávnené osoby zo zmluvných vzťahov. Oprávnené osoby sú zamestnanci zmluvných klientov, ktorí sú uvedení v zmluvných vzťahoch ako oprávnené osoby komunikovať alebo fyzické osoby, ktoré sú zmluvnou stranou.
 • príprava obchodného prípadu v prípade predaja, prenájmu, financovania, poistenia – Oprávneným záujmom je na odbornej úrovni vykonávať podnikateľskú činnosť. Pre odbornejšiu a kvalitnejšiu obchodnú činnosť je potrebné spracúvať osobné údaje. Prevádzkovateľ za účelom prípravy obchodného prípadu kontaktuje dotknutú osobu, ktorá má záujem na zabezpečení spolupráce v poľnohospodárskej oblasti – predaj alebo servis poľnohospodárskej techniky, potreby financovania a potreby poistenia poľnohospodárskej techniky.
 • sprostredkovanie predaja - agrobazár a podpora predaja a služieb – Oprávneným záujmom je zabezpečenie sprostredkovania predaja poľnohospodárskej techniky prostredníctvom bazára. Prevádzkovateľ informuje o ponukách a poskytuje informácie o produktoch predajcov použitých poľnohospodárskych techník. Na predajcu sa potencionálny kupujúci môže dostať cez webovú stránku prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o predávajúcom.
 • podpora predaja zasielaním marketingových ponúk – Oprávneným záujmom je zvýšenie a podpora predaja v rámci podpory podnikateľskej činnosti. Prevádzkovateľ informuje o ponukách a poskytuje informácie o produktoch a novinkách.
 • podpora predaja a služieb organizovaním eventov (zverejňovanie na sociálnych sieťach) – Oprávneným záujmom je zvýšenie a podpora predaja v rámci podpory podnikateľskej činnosti. Prevádzkovateľ informuje o ponukách a poskytuje informácie o produktoch a novinkách.
 • používanie cookies na webovej stránke, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre zabezpečenie správneho chodu (zobrazenia) stránky a internetových služieb – Oprávnený záujem spoločnosti ako prevádzkovateľa, ktorým zabezpečuje funkčnosť internetovej stránky.

3. Aké osobné údaje o Vás spracúvame

Spoločnosť AGROTIM môže spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré sa rozdeľujú do kategórií alebo typov nasledovne:

 • všeobecné osobné údaje, rozdeľujeme na identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, číslo OP, rodné číslo, ...), kontaktné údaje (adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, e-mail adresa, telefónne číslo, ...), prevádzkové údaje (údaje o pracovnom čase, pracovná funkcia, identifikačné číslo, heslo, prístupový kód, príslušnosť k zmluvnej strane, ...), lokalizačné údaje (geografická poloha), identifikátory ekonomickej identity (údaje o mzde, číslo bankového účtu, bankové spojenie, ...), identifikátory sociálnej identity (rodinný stav, počet detí, vzdelanie, ...), identifikátory mentálnej identity (osobnostné vlastnosti),
 • osobitná kategória osobných údajov ako je údaj o zdraví v prípade, že ste zamestnancom spoločnosti AGROTIM.

Typy spracúvaných osobných údajov závisia od toho, či ste zamestnancom AGROTIM, oprávnenou osobou zo zmluvných vzťahov, dodávateľom, odberateľom, kupujúcim, klientom, návštevou alebo zmluvnou stranou.

4. Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu

Spracúvanie osobných údajov na základe Vášho udeleného súhlasu umožňuje spoločnosti AGROTIM viesť Vás vo svojej evidencii uchádzačov o zamestnanie. Všeobecné osobné údaje, ktoré sú získané na základe Vášho udeleného súhlasu, sú spracúvané po dobu platnosti Vášho udeleného súhlasu alebo po dobu 1 roka. Účelom spracúvania Vašich takto poskytnutých osobných údajov je evidencia uchádzačov o zamestnanie pre ponuku voľných pracovných miest.

Spracúvanie osobných údajov na základe Vášho udeleného súhlasu umožňuje spoločnosti AGROTIM zasielať Vám novinky a marketingové ponuky v rámci podpory predaja. Všeobecné osobné údaje, ktoré sú získané na základe Vášho udeleného súhlasu, sú spracúvané po dobu platnosti Vášho udeleného súhlasu alebo po dobu 1 roka od sprostredkovania. Účelom spracúvania Vašich takto poskytnutých osobných údajov je podpora predaja spoločnosti AGROTIM.

Konkrétne účely spracúvania a ich právne základy sú vymenované v súhlasoch dotknutých osôb. V prípade, ak svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvoláte, spoločnosť AGROTIM okamžite pristúpi k zastaveniu spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň Vás upozorňujeme, že odvolaním súhlasu, môžete stratiť informácie o nových pracovných miestach, ktoré sa v spoločnosti AGROTIM uvoľnili alebo o nových marketingových ponukách spoločnosti AGROTIM.

5. Používanie cookies na webovom sídle

Spoločnosť AGROTIM prostredníctvom súborov cookies zabezpečuje fungovanie svojej internetovej stránky. Pre pro-užívateľské webové stránky a prispôsobenie prevádzky našich webových stránok Vašim potrebám, náš portál používa súbory cookies. Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na Vašom počítači ukladá lokálne, keď navštívite webové stránky. Súbory cookie nám tiež umožňujú analyzovať používanie našich webových stránok. Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán - vrátane stránok poskytovateľov analýzy. Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky.

Nakoľko ide o technické cookies, nie je možné súbor cookies vymazať. Cookies môžete prijať alebo odmietnuť - vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie webových stránok - výberom vhodných nastavení pre váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač, aby vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať. Viac informácii o tom, ako je možné spravovať cookies policy najviac používanými prehliadačmi sa dozviete:

6. Spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov v prípade mimoriadnej situácie

Na základe vzniknutej mimoriadnej situácie na Slovensku vzniknutej v súvislosti s COVID-19 Vás chceme informovať, že AGROTIM na ochranu svojich zamestnancov, môže pristupovať k vykonávaniu preventívnych opatrení s cieľom zamedziť alebo znížiť riziko spojené so vznikom a šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 vstupujúcich osôb do priestorov a zamestnancov AGROTIM. Vykonávanie preventívnych opatrení sa vykonáva v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky – zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Čl. 9 ods. 2 písm. i) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Tieto údaje slúžia iba na identifikáciu podozrení z nákazy COVID-19. V prípade, ak máte ako vstupujúca osoba do priestorov alebo zamestnanec AGROTIM vyššiu telesnú teplotu alebo nespĺňate kritéria stanovené právnymi predpismi ako je odporúčané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nebudete vpustený do priestorov AGROTIM. Osobný údaj sa vedie v evidencii do doby  ukončenia mimoriadnej situácie spojenej s COVID-19 a nariadených opatrení v zmysle platnosti Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. AGROTIM takisto môže pristupovať k vedeniu evidencie a dokumentácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a takto evidované osobné údaje sa uchovávajú po dobu odovzdania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Právnym základom je najmä zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. AGROTIM môže v zmysle platného COVID au pristupovať ku kontrole testovania, očkovania alebo prekonania COVID-19 vstupujúcich osôb do priestorov a zamestnancov AGROTIM. AGROTIM tak zabezpečuje ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo iných fyzických osôb a splnenie povinností vyplývajúcich z plnenia zákonných povinností v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva súvisiacej s COVID-19. Právnym základom je najmä zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. Lehota uchovávania je do ukončenia mimoriadnej situácie spojenej s COVID-19.

7. Kategórie príjemcov:

AGROTIM  pre zabezpečenie svojich povinností vyplývajúcich zo všeobecne platných predpisov a vyplývajúcich z obchodnej činnosti využíva odborné služby iných subjektov. AGROTIM  má využívanie odborných služieb inými subjektmi ošetrené sprostredkovateľskými zmluvami, na základe ktorých dochádza k určeniu pokynov a postupov pre spracúvanie Vašich osobných údajov. Medzi kategórie príjemcov, ktorým AGROTIM poskytuje Vaše osobné údaje sú:

 • orgány štátnej správy a verejnej moci,
 • súdy,
 • orgány činné v trestnom konaní,
 • exekútori, notári, advokáti,
 • iné oprávnené osoby na základe zmluvného vzťahu ako sprostredkovatelia alebo odborní spracovatelia (napríklad účtovné služby, služby BOZP a PO technikov, pracovnej zdravotnej služby, zabezpečenie odpadového hospodárstva),

8. Doba uchovávania Vašich osobných údajov:

Na uchovávanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov, ostatné platné právne predpisy v nadväznosti na záväznú správu registratúry. Osobné údaje, ktoré sme od Vás získali na základe Vášho súhlasu, spracúvame do doby platnosti Vášho súhlasu alebo po dobu 1 roka. Osobné údaje sa po skončení účelu spracúvania fyzicky likvidujú v rámci vyraďovacieho konania.

9. Uplatňovanie Vašich práv

 • Právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese našej spoločnosti, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré o Vás spracúvame. Ak si myslíte, že osobné údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, požiadajte nás, aby sme tieto informácie opravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť alebo Vaše osobné údaje sa budú po uplynutí pôvodného účelu spracúvať v rámci privilegovaných účelov.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali spracúvať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme spracúvať. Obmedzenie osobných údajov však musíme prešetriť.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu, resp. iného prevádzkovateľa podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, kde ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je však založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Uplatňovanie Vašich práv riešime bezodkladne. V prípade, ak sa žiadosti dotknutej osoby budú neprimerane opakovať, môže AGROTIM účtovať primeraný administratívny poplatok za vybavovanie takýchto žiadostí.

Žiadosti na uplatnenie Vašich práv môžete podať písomne na adresu uvedenú v kontaktných údajoch prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené v kontaktných údajoch alebo žiadosť môžete podať elektronicky prostredníctvom elektronickej pošty za podmienky doloženia oprávnenosti uvedenej žiadosti.

10. Zdroj získavania osobných údajov

Pri realizácii vlastných úloh a povinností AGROTIM získava Vaše osobné údaje priamo od Vás, alebo ich získava pri plnení svojich povinností od tretích strán. Napríklad Vaše osobné údaje AGROTIM získava pri plnení povinností vyplývajúcich z personálnej a mzdovej agendy. Vaše osobné údaje, ktoré sme priamo nezískali od Vás ako od dotknutej osoby, môžeme spracúvať v rámci plnenia povinností AGROTIM ako zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca AGROTIM alebo jeho blízkou osobou.

11. Následky neposkytnutia Vašich osobných údajov

Ak Vaše osobné údaje spracúvame v zmysle osobitných právnych predpisov alebo na základe súhlasu, neposkytnutie Vašich osobných údajov by mohlo mať za následok nemožnosť realizácie úloh a povinností. Napríklad s Vami ako zamestnancom nemôžeme uzatvoriť pracovno-právny vzťah, nemôžeme Vás vpustiť do priestorov sídla AGROTIM, nemôžeme s Vami ako zmluvnou stranou uzatvoriť vzájomný zmluvný vzťah.

12. Informácia o aizovanom individuálnom rozhodovaní a profilovaní

Spracúvanie Vašich osobných údajov nepodlieha aizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania a nebudú takýmto spôsobom použité.

13. Spôsob spracúvania osobných údajov

Spoločnosť AGROTIM spracúva Vaše osobné údaje v zmysle stanovených zásad všeobecného nariadenia o ochrane údajov. O spracúvaní Vašich osobných údajoch vedie Záznamy o spracovateľských činnostiach. V rámci zabezpečenia ochrany osobných údajov AGROTIM prijal technické a organizačné opatrenia, ktorými chráni samotné spracúvanie Vašich osobných údajov. Bezpečnostné opatrenia sú určené pre spracúvanie Vašich osobných údajov v elektronickej a listinnej forme. AGROTIM na ochranu Vašich osobných údajov prijal opatrenia, ktoré zabezpečujú ochranu mechanickými, technickými, režimovými a personálnymi zabezpečovacími prostriedkami. Osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje boli zaškolené a poučené o spôsoboch a postupoch spracúvania osobných údajov.

Prijaté bezpečnostné opatrenia zabezpečujú primeranú ochranu spracúvania osobných údajov v súvislosti s rizikami prirodzene súvisiacimi s procesom a povahou osobných údajov. Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť AGROTIM určila okruh oprávnených osôb, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje.

14. Účely spracúvania a právny základ spracúvania

1. v agende valné zhromaždenie a konatelia

 • účelom spracúvania je vedenie písomností súvisiacich so založením spoločnosti a písomností týkajúcich sa členov orgánov spoločnosti. Právnym základom spracúvania je právny predpis Slovenskej republiky, najmä zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Pre zabezpečenie tejto zákonnej povinnosti prevádzkovateľ spracúva Vaše všeobecné osobné údaje. Osobné údaje sa spracúvajú, respektíve uchovávajú 10 rokov po zániku spoločnosti.

2. v právnej agende

 • za účelom vedenia zmluvných vzťahov. Právnym základom spracúvania je zákon č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesného podniku v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatné platné právne predpisy SR ako aj právny základ spracúvania nevyhnutného pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Pre zabezpečenie tejto povinnosti prevádzkovateľ spracúva Vaše všeobecné osobné údaje. Osobné údaje sa uchovávajú 10 rokov v zmysle osobitných právnych predpisov.
 • za účelom vedenia dokladov o podnikateľskej činnosti. Právnym základom spracúvania je zákon č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Pre zabezpečenie tejto zákonnej povinnosti prevádzkovateľ spracúva Vaše všeobecné osobné údaje. Osobné údaje sa uchovávajú 10 rokov.
 • za účelom vedenia dokumentácie k sporom, exekúciám a vymáhaniu pohľadávok. Právnym základom spracúvania je napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Zákonník práce, Občiansky súdny poriadok, Správny súdny poriadok, ostatné právne predpisy SR. Pre zabezpečenie tejto zákonnej povinnosti prevádzkovateľ spracúva Vaše všeobecné osobné údaje. Osobné údaje sa uchovávajú 10 rokov.
 • za účelom dokumentácie ku kontrolám štátnych orgánov. Právnym základom spracúvania je napríklad Zákonník práce, ostatné právne predpisy SR. Pre zabezpečenie tejto zákonnej povinnosti prevádzkovateľ spracúva Vaše všeobecné osobné údaje. Osobné údaje sa uchovávajú 10 rokov.
 • za účelom evidencie a šetrenia sťažností, oznámení a podnetov. Právnym základom spracúvania je zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, Nariadenie EP a Rady 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Pre zabezpečenie tejto zákonnej povinnosti prevádzkovateľ spracúva Vaše všeobecné osobné údaje. Osobné údaje sa uchovávajú 5 rokov.

3. v agende bezpečnosti

 • účelom spracúvania je zabezpečenie požiarnej ochrany, ochrany bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby, ochrany osobných údajov a ochrany životného prostredia. Právnym základom spracúvania je zákon č. 314/2001 Z.z. Zákon o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, všeobecné nariadenie 679/2016 o ochrane údajov a zákon č, 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatné právne predpisy SR. Spracúvajú sa Vaše všeobecné osobné údaje a v prípade pracovných úrazov, nehôd aj osobitná kategória osobných údajov (údaj o zdraví). Lehota uchovávania je 5 až 10 rokov.

4. v agende správy registratúry

 • za účelom evidencie registratúry. Právnym základom spracúvania je zákon č. 395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spracúvajú sa Vaše všeobecné osobné údaje. Lehota uchovávania je 2 roky pri vedení poštových kníh a zásielok a 10 rokov pri záznamoch o vyraďovacom konaní u prevádzkovateľa.

5. v personálnej a mzdovej agende

 • účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie personálnej a mzdovej agendy prevádzkovateľa ako zamestnávateľa. Spracúvanie osobných údajov je založené na právnych predpisoch Slovenskej republiky, ako je napríklad zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatné právne predpisy. Spracúvajú sa Vaše všeobecné osobné údaje a aj údaje osobitnej kategórie ako napríklad údaj o zdraví, o bezúhonnosti a spoľahlivosti. V tejto agende sa spracúvajú aj osobné údaje o Vašich blízkych osobách. Lehota uchovávania je rôzna v závislosti od konkrétneho typu dokumentu. Osobné údaje sa spracúvajú od 1 roka až po 70 rokov pri vedení osobných personálnych spisov.

6. v agende obchodu a služieb

 • za účelom evidencie predaja a fakturácie spolu s dodacími a preberacími listami. Právnym základom spracúvania je napríklad zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ostatné právne predpisy, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatné právne predpisy SR. Spracúvame Vaše všeobecné osobné údaje po doku 10 rokov.
 • za účelom vedenia dokumentácie k reklamáciám služieb a tovaru. Právnym základom spracúvania je najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník a ostatné právne predpisy SR. Spracúvame Vaše všeobecné osobné údaje po dobu 2 roky po vybavení reklamácie.
 • za účelom evidencie oprávnených osôb zo zmluvných vzťahov. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa pri odbornej a kvalitnej spolupráci pri poskytovaní služieb vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov. Prevádzkovateľ spracúva Vaše všeobecné osobné údaje. Osobné údaje sa uchovávajú 1 rok po skončení zmluvného vzťahu.
 • za účelom prípravy obchodného prípadu v prípade predaja, prenájmu, financovania a poistenia. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa, čím chce zabezpečiť odborné spracovanie obchodného prípadu, ktorý sa týka Vám poskytovaných služieb. Spracúvame Vaše všeobecné osobné údaje po dobu 1 roka po skončení obchodného prípadu.
 • za účelom sprostredkovania predaja – agrobazár. Oprávneným záujmom je zabezpečenie sprostredkovania predaja poľnohospodárskej techniky prostredníctvom bazára. Prevádzkovateľ informuje o ponukách a poskytuje informácie o produktoch predajcov použitých poľnohospodárskych techník. Na predajcu sa potencionálny kupujúci môže dostať cez webovú stránku prevádzkovateľa. Spracúvame Vaše všeobecné osobné údaje po dobu 1 roka po skončení sprostredkovania.
 • za účelom podpory predaja a služieb. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom je zvýšenie a podpora predaja. Prevádzkovateľ informuje o ponukách a poskytuje informácie o produktoch a novinkách. Spracúvame o Vás všeobecné osobné údaje po dobu 1 roka po skončení sprostredkovania alebo zmluvného vzťahu,
 • za účelom podpory predaja a služieb zasielaním marketingových ponúk. Právny základom spracúvania je Váš udelený súhlas. Oprávneným záujmom je zvýšenie a podpora predaja. Prevádzkovateľ informuje o ponukách a poskytuje informácie o produktoch a novinkách. Spracúvame o Vás všeobecné osobné údaje po dobu 1 roka po skončení sprostredkovania alebo zmluvného vzťahu,
 • za účelom podpory predaja a služieb organizovaním eventov. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom je zvýšenie a podpora predaja. Prevádzkovateľ informuje o ponukách a poskytuje informácie o produktoch a novinkách organizovaním eventov, na ktoré pozýva účastníkov, ako sú zákazníci, predajcovia. Spracúvame o Vás všeobecné osobné údaje po dobu 1 roka po skončení sprostredkovania alebo zmluvného vzťahu. Zároveň priebeh a informácia z eventov je zverejnená na webovom sídle prevádzkovateľa a na sociálnych sieťach prevádzkovateľa.

7. v agende servis a skladová evidencia

 • za účelom vedenia dokladov o prevádzke a údržbe. Právnym základom je napríklad vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V tejto agende sa spracúvajú Vaše všeobecné osobné údaje. Lehota uchovávania je 3 až 5 rokov.
 • za účelom vedenia skladových evidencií. Právnym základom je napríklad zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V tejto agende sa spracúvajú Vaše všeobecné osobné údaje. Lehota uchovávania osobných údajov je 1 až 10 rokov v závislosti od typu dokumentu (podklady pre fakturáciu, výdajky a príjemky, vydaný materiál).
 • za účelom evidencie výkonov servisných služieb a použitých náhradných dielov. Právnym základom spracúvanie je najmä zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Spracúvame Vaše všeobecné osobné údaje po dobu 10-tich rokov.

8. v agende správy siete

 • za účelom vedenia dokumentácie k správe a údržbe zariadení a informačného systému. Právnym základom je napríklad aj všeobecné nariadenie o ochrane údajov a splnenie povinností pri zabezpečovaní technických opatrení pri ochrane osobných údajov. Spracúvajú sa Vaše všeobecné údaje a údaje osobitnej kategórie, ak sú súčasťou informačného systému. Doba uchovávania sa líši. Pri údržbe a správe sa uchovávajú osobné údaje po dobu 2 rokov. V informačných systémoch sa však Vaše osobné údaje uchovávaniu v zmysle iných účelov a právnych základov, ktoré sú vymenované v týchto zásadách.
 • za účelom zabezpečenia fungovania webového sídla prostredníctvom využívania súborov cookies. Spracúvajú sa Vaše všeobecné údaje. Doba uchovávania je do času návštevy webového sídla.

9. vo finančnej a účtovnej agende

 • účelom spracúvania je zabezpečenie a vedenie daňových a účtovných dokladov prevádzkovateľa rozdelených do vecných skupín. Právnym základom spracúvania sú právne predpisy Slovenskej republiky, ako napríklad zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ostatné právne predpisy, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Spracúvajú sa Vaše všeobecné osobné údaje. Lehota uchovávania je 10 rokov.

10. v agende správy majetku

 • účelom spracúvania je evidencia a vedenie dokumentácie k hnuteľnému a nehnuteľného majetku prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania sú osobitné právne predpisy SR, ako napríklad zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spracúvajú sa Vaše všeobecné osobné údaje. Lehota uchovávania je 5 až 10 rokov v závislosti od typu dokumentu (cestovné príkazy, škodové udalosti, inventarizácia majetku, prevádzka vozového parku, ...)

11. v agende COVID-19

 • Na základe vzniknutej mimoriadnej situácie na Slovensku vzniknutej v súvislosti s COVID-19 Vás chceme informovať, že AGROTIM na ochranu svojich zamestnancov, môže pristupovať k vykonávaniu preventívnych opatrení s cieľom zamedziť alebo znížiť riziko spojené so vznikom a šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 vstupujúcich osôb do priestorov a zamestnancov AGROTIM. Vykonávanie preventívnych opatrení sa vykonáva v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky – zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Čl. 9 ods. 2 písm. i) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Tieto údaje slúžia iba na identifikáciu podozrení z nákazy COVID-19. Osobný údaj sa vedie v evidencii do doby ukončenia mimoriadnej situácie spojenej s COVID-19 a nariadených opatrení v zmysle platnosti Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. AGROTIM takisto môže pristupovať k vedeniu evidencie a dokumentácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a takto evidované osobné údaje sa uchovávajú po dobu odovzdania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Právnym základom je najmä zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. AGROTIM môže v zmysle platného COVID au pristupovať ku kontrole testovania, očkovania alebo prekonania COVID-19 vstupujúcich osôb do priestorov a zamestnancov AGROTIM. AGROTIM tak zabezpečuje ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo iných fyzických osôb a splnenie povinností vyplývajúcich z plnenia zákonných povinností v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva súvisiacej s COVID-19. Právnym základom je najmä zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. Lehota uchovávania je do ukončenia mimoriadnej situácie spojenej s COVID-19.

15. Spracúvanie osobných údajov formou monitorovania

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje formou monitorovania prostredníctvom kamerového systému a GPS nasledovne:

a. ako prevádzkovateľ:

za účelom zabezpečenia bezpečnosti a ochrany osôb a majetku prevádzkovateľa. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ takto monitoruje priestory svojho sídla na Komárovskej 138, Zemplínska Nová Ves – Zemplínsky Klečenov 076 16. Spracúva všeobecné osobné údaje ako je vizuálny záznam a záznam o správaní a konaní. Lehota uchovávania záznamov z kamerového systému je 72 hodín. Pri monitorovaní sídla prostredníctvom kamerového systému sa určili spoloční prevádzkovatelia, a to: AGROTIM spol. s r.o. IČO: 36 213 683, ZE.A.S s.r.o. IČO: 36 577 383 a Pavol Timko AGROTIM – ÚPOR IČO: 33 157 898. Spoloční prevádzkovatelia si určili podmienky spoločného spracúvania. Kontaktné údaje sú: +421 56/679 86 20, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. O monitorovaní priestorom prevádzkovatelia informujú aj prostredníctvom vyvesenia informačných piktogramov. Spoloční prevádzkovatelia sa dohodli, že AGROTIM. informuje vstupujúce dotknuté osoby o existencii spracúvania osobných údajov so splnením náležitostí v zmysle Čl. 13 a Čl. 14 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Spoloční prevádzkovatelia sa dohodli, že na informácii pre dotknuté osoby budú zverejnené aj základné časti vzájomnej dohody, a to:

 • textom uvedené zariadenie na spracúvanie osobných údajov – „kamerový systém“,
 • identifikácia spoločných prevádzkovateľov – názov, adresa, IČO zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto zmluvy,
 • zverejnenie spoločných kontaktných údajov spočívajúce vo zverejnení telefónneho čísla a e-mail adresy – tel.č. +421 256/679 86 20, e-mail adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
 • textom uvedený účel spracúvania – Osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečenia bezpečnosti a ochrany osôb a majetku prevádzkovateľa prostredníctvom kamier,
 • textom uvedený právny základ spracúvania – Oprávnený záujem – prevádzkovateľ má záujem zabezpečiť bezpečnosť a ochranu osôb a majetku prevádzkovateľa,
 • textom uvedená doba uchovávania – 72 hodín,
 • textom uvedený dozorujúci orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 • textom uvedený záznam o prenose osobných údajov – bez prenosu.

b. ako prevádzkovateľ:

za účelom vedenia služobných jázd a knihy jázd prostredníctvom GPS umiestnených vo vozidlách v majetku prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania je zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ostatné právne predpisy, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Spracúvajú sa Vaše všeobecné osobné údaje. Lehota uchovávania je 10 rokov.

16. Doplňujúce informácie

Spoločnosť AGROTIM pri spracúvaní Vašich osobných údajov nepoužíva aické rozhodovanie ani profilovanie. AGROTIM ani nezamýšľa uskutočňovať prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín, ani do medzinárodných organizácií.

AGROTIM spol. s r. o.

Komárovská 138
076 16 Zemplínsky Klečenov
Slovensko

Otvorené: Po-Pia 7:00 - 15:30
Tel.: +421 56 679 86 20
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Copyright © 2022 AGROTIM spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.

SKLADOVÉ STROJE


Warning: Undefined variable $mod_jmg_sidebar_container_1 in /www/a/g/u19447/public_html/modules/mod_jmg_sidebar/tmpl/default.php on line 624

SERVIS


Warning: Undefined variable $mod_jmg_sidebar_container_2 in /www/a/g/u19447/public_html/modules/mod_jmg_sidebar/tmpl/default.php on line 655